Featured

Live Stream

Featured

ለካቲት – ካብ ደባይ ክሳብ ኣደባባይ

ለካቲት – ካብ ደባይ ክሳብ ኣደባባይ

ኣብታ በረኻ፣ ኣብ ሕምብርቲ ዴማ፣ውሑዳት ግን ብዙሕ ተልእኾ ዝተሓንገጡ ደቂ ህዝቢ፣ ንመጀመርታ ግዘ በዓል ልደት ቃልሶም እንተኽብሩ ገና ኣብ ታተ እዮም ነይሮም። ዕድመ ልደት ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ፣ብ11 ለካቲት 1968 ዓ/ም ሓደ ዓመት መሊእዎ፤ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ፣ ዴማ ኣብ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ ብድምቀት ከብዕሉ ዝተኣኻኸቡ በዝሒ ተጋደልቲ ካብ 100 ኣይበልፁን ነይሮም። ካብኣቶም እቶም ፍርቂ ዝኾኑ እውን ኣብ ታዕሊም ፀኒሖም ኣብቲ ዕለት ዝተመረቑ እዮም። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብቲ እዋን ንዝነበረ ሓፊስ ፀልማት ንምቕንጣጥ ዝወልዕዎ ጥዋፍ ነቲ ጋስም ጋሊሁ ሙሉእ ብርሃን ከም ዝተግሃደ ዘብስርሉ እዋን ክመፅእ እዩ ኢሎም ሃንቀው ይብሉ ነበሩ።

ሓንቲ ሽምዓ ኣብ ግስም ዝበለ ፀልማትን ህቦቡላ ንፋስን

በዓል 11 ለካቲት 1968 ዓ/ም እንትለዓል ብርክት ዝበሉ ኣብ ታሪኽ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ድሙቕ ቦታ ዘለዎም ረዘንቲ ዛንታታት ንረክብ። ዴማ፣ ህወሓት ሪችት ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ዝወለዐትሉ በረኻ ደደቢት ተዛዊራ ዝመረፀቶ ካልኣይ መዋፈሪ እዩ ነይሩ። ህወሓት ቁመና ውድብ ዝሓዘት እምበኣር ኣብኡ እዩ። መትንታት እቲ ውድብ ኮይኖም ዘገልግሉ ክፍልታት ንመጀመርታ ግዘ ዘጣየሸትሉ፣ መስራቲ ጉባኤ ኣካይዳ ብዕሊ መራሕታ ዝመረፀትሉ እውን እዩ – ዴማ።

መስራቲ ጉባኤ ዝተኻየደ ድማ ዕለት 11 ለካቲት 1968 ዓ/ም እዩ ነይሩ። እቲ ዕለት ብድምቀት ክሓልፍ ካብ ዝገበርዎ ፍልይ ዝበሉ ፍፃመታት ሓደ እውን መስራቲ ጉባኤ ህወሓት ምክያዱ እዩ። ኣብቲ መስራቲ ጉባኤ መራሕቲ ውድብ ጥራሕ ኣይኮኑን ተመሪፆም። መስመር ውድብ ዝተነፀረ እውን ሻቡ እዩ። ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ መስፍንነት፣ ደርግን ሓይልታት ትምክሕትን ምዃኖም፣ እቲ ቓልሲ ንሰለስቲኦም ፀላእቲ ዝድምስስ ደርባዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ዲሞክራስያዊ ወያነ ምዃኑ፤ ህዝቢ ትግራይ ንቓልሲ ዝለዓዓለሉ መልክዕ ቃልሲ ብሄራዊ ቃልሲ ከምዝኾነን ሕቶ ብሄራዊ ቃልሲ ብመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ከምዝፍታሕን ብቐዳምነት ዝምረፅ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ኮይኑ ዝኽተሎ ኣገባብ ቃልሲ ድማ ዝተናወሐ ዕጥቂ ቃልሲ ገጠር ከምዝኸውን ተወሲኑ።

አብ ውድብ ዝህሉ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ድማ ኣብ ዓርስኻ ምኽኣል ዝተመስረተ ከምዝኾነ ብግልፂ ኣብቲ ፕሮግራም ሰፊሩ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ደደቢት ፈሊሙ ኣንፃር ደርግ፣ መስፍንነትን ሓይልታት ትምክሕትን ዝግበር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሙሉእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ተሓጋጊዙ ከካይዶ ከም ዝግባእ ተነፂሩ። ንዕውትነቱ ድማ ህወሓት ምስ ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ብስሙር ግንባር ከም ዝተሓባበር ወሲኑ።ነተን ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ዝበሃላ ውድባት እውን ፃውዒት ቀሪቡ። ስለዝኾነ ሕቶ ብሄራት፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝምልስ፣ ኣንፃር ስርዓት ደርግ ኮነ መስፍንነትን ትምክሕትን ዝግበር ቃልሲ ንኽዕወት ዘኽእል ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመር ዕላዊ ዝተገበረሉ እዩ፤ ኣብታ ንመጀመርታ ግዘ ዝተኸበረት 11 ለካቲት ዝተሳለጠ መስራቲ ጉባኤ ህወሓት እዩ።

መስራቲ ጉባኤ፣ተሓሕት /ህወሓት እግሪ ኣብ እትተኽለሉ እዋን ዝተሳለጠ እዩ። ክሳብ ሽዑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብርክት ዝበሉ ፀገማት ሰጊራ እኳ እንተነበረት ብፍላይ ግና ክልተ ዓበይቲ ሓደጋታት ኣጋጢሞም ነይሮም። ካብቶም ሓደጋታት ከዓ እቲ ሓደ ኣብ ደደቢት ዘጋጠመ ሕንፍሽፍሽ እዩ ነይሩ።ቀልጢፉ ኣብ ቁፅፅር ስለ ዝወዓለ ግና እቲ ሓደጋ ተሰጊሩ።እቲ ካሊእ ሓደጋ እቶም ኣብ ዕለተ መድረኽ መስራቲ ጉባኤ ለካቲት ዓሰርተ ሓደ እንትኽበር ታዕሊሞም ዛዚሞም ዝተመረቑ ተዓለምቲ ብሰላሊ ደርግ ኣንፀላልዩዎም ዝነበረ ሓደጋ እዩ። ደርግ ዝለኣኾ ሰላሊ /ጃሱስ/ ተዓላማይ መሲሉ ብምእታው ነቶም ተዓለምቲ እናጠቆመ ክስልሉ ደርግ ከምዝለኣኾም ንኣመራርሓ ህወሓት ብምሕባር ከቢድ ጭንቀትን ምብትታንን ናይ ምስዓብ ሓደጋ ናብ ዘሪአሉ ብርኪ በፂሑ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ስለዝተነቕሓሉ ግና ድሕሪ ብዙሕ ምድንጋርን ካብ ደርጊ ዝተውሃቦ ተልእኾ ሒዙ ዝመፀ ከዳዕ ከምዝኾነን ተቓሊዑ። እቶም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት እታ ዕሸል ውድብ ዝሰገራቶም ከበድቲ ሓደጋታት ድማ እዚኣቶም ነይሮም።

ስለዝኾነ እታ ንፈለማ እዋን ኣብ ውሽጢ እቲ ግስም ዝበለ ፀልማትን ህቦቡላ ንፋስን ብዝተወለዓት ሓንቲ ሽምዓ ዝተኸበረት በዓል 11 ለካቲት 1968 ዓ/ም እቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ታሪኻዊ ፍፃመታት ዘተኣናኣናገደት እያ ነይራ። ካብዚ ብተወሳኺ ነቲ በዓል ተኣኻኺቦም ዘኽብሩ 100 ተጋደልቲ ህወሓት ውሕዳት ኣብ ርእሲ ምዃኖም ዝሓዝወን ዕጥቅታት እውን ድሑራትን ብቑፅሪ ንኹሎም ዘይኣኽላን እየን ነይረን። ኣብቲ ብርኪ ኮይኖም ዘበናዊ ኣፅዋር ዝወነነ ደርግ ክስዕሩ ነዊሕ እንትህቅኑ ግን ሓደ ዝተኣማመንዎ ሃፍቲ ጥራሕ እዩ ነይርዎም።ንሱ እውን ቃልሶም ህዝባዊ ምዃኑ እዩ። ኣዝዩ ፈታንን ነዊሕ ግዘ ዝወስድን ብዙሕ መሪር መስዋእቲ ዝኽፈሎን ምዃኑ ኣይሰሓትዎን። ስለዚ እውን ክብደትን ዕምቆትን እቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ቀደሞም ተረዲኦም”ቃልስና ነዊሕን መሪርን እዩ፤ ዓወትና ናይ ግድን እዩ” ዝብል መሪሕ ቃልሲ ተሓንጊጦም። እቲ መስመር ቃልሲ ምእንተ ፍትሕን ርትዕን፣ ምእንተ ማዕርነትን ህልውናን ህዝቢ ስለዝኾነ ግና ኣብ ከይዲ ህዝቢ እናዕሰለ፣ ንደርጋውያን እናነፀለ እቲ ዝሃቀንዎ ዓወት ከም ዝግሃድ ርግፀኛታት ነይሮም።

ኣብታ ኣብ እዋን ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ኮይኖም ንመጀመርታ ግዘ ዘብዐልዋ ቀዳማይ ዓመት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት፣ድሕሪ ውድቀት ደርግ ከም ዛንታ እትዝከረሉ እዋን መዓዝ ከምዝኸውን እኳ ርግፀኛታት እንተዘይነበሩ ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ፣ ሓደ እዋን ንመጀመርታ ግዘ 11 ለካቲት ኣብ እዋን ሰላም እንትትበዓል ዛንታ ምዃና ከም ዘይተርፍ ግና ምንም ኣይተጠራጠሩን።

ካብቲ እዋን ጀሚሩ ድማ ተሓሕት ህወሓት ዝፈለሞ መሪር ናይ ገጠር ዕጥቃዊ ቃልሲ ብዝተጠናኸረን ንፁር ፖሊስን ስትራቴጂን ተመሪሑ ቀፂሉ። ከምቲ ዝተገመተ ድማ እቶም ቃልሲ ዝፈለሙ እናተሰውኡ፣ ካልኦት ሓደሽቲ እናተተክኡ እቲ ቃልሲ የመና እናኸረረ፣ እናመረረ፣ እናተረረ ከይዱ።

እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ህዝባውነት እቲ ቃልሲ ስለዝፈለጠ፣ ኣብቲ መስመር እናዓሰለ፣ ደቁ እናጋደለ “ኣጀኹም ደቀይ” እናበለ ነቕ ዘይብል ደጀን ክኸውን ጀሚሩ፤ ቀፂልሉ እውን። ነዚ ዝተዓዘበ ደርግ ንህወሓት ብዓሳ መሲሉ፣ ንህዝቢ ትግራይ ብባሕሪ ወኪሉ፣ “ዓሳ ንምሓዝ፣ ባሕሪ ምንፃፍ” ኢሉ ጎድና ጎድኒ እቶም ንሰራዊት ህወሓት ክጭፍልቕ ዘካይዶም ዝነበረ ወራራት ንህዝቢ ትግራይ ከፅንት እውን ዝከኣሎ ፈፂሙ። ግን ድማ ንህዝባዊ መስመር መን ክስዕሮ?! ንዝሓረነ ህዝቢ መን ከሰኩኖ?! ማንም።

እቲ ኣብ ደደቢት ኮይኖም እቶም ጀመርቲ ቃልሲ ዝኣመትዎ፣ እቲ ኣብ ዴማ ከይዶም ኣብ 11 ለካቲት 1968 ዓ/ም ውሕዳት ተጋደልቲ ህወሓት ዝሃቀንዎ እማን ኮይኑ። ድሕሪ መሪርን ነዊሕን ዕጥቃዊ ቃልሲ 17 ዓመታት ስርዓት ደርግ ከም ዘየዳግም ተደርዒሙ። 20 ጉንበት 1983 ዓ/ም ዜና ብስራት ዓወት ኣብ ሙሉእ ኩርናዓት ኢትዮጵያ ኣቃሊሑ።

ኣብ ጉዕዞ እቲ መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ እውን እንተኾነ ብዙሓት በዓላት 11 ለካቲት ሓሊፈን እየን። በዓል ለካቲት ምስኲናትን መስዋእትን ጥምየትን ዕርቃንን ድኻምን መጉዳእትን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜን ቦታን ተባዒሉ እዩ። ብድሕሪኡ እትበዓል ለካቲት ከምተን ቅድሚኡ ዝነበራ ለካቲታት ኣብ እዋን ኲናት ኮይንካ ዘይኮነትስ ሰላም እናስተማቐርካ ከም ዝኸውን ተረጋጊፁ። ከምታ ንፈለማ እዋን ኣብ እዋን ኲናት ኮይንካ ኣብ ዴማ ዝተኸበረት በዓል 11 ለካቲት፣ ንፈለማ እዋን ኣብ እዋን ሰላም ኮይንካ እትበዓል 11 ለካቲት ኣብ 1984 ዓ/ም ጠበቕ ኢላ። ኣብ ወጥርን ጭንቀትን ኣብ ተስፋን ፅልምትምትን ዘይኮነስ ኣብ ሰላምን ዝተጨበጠ ዓወትን ኮይንካ ክትበዓል ታሪኽ ሓርዩዋ፤ በዚ ድማ 11 ለካቲት 1984 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ተኸቢራ።

ፀልማትን ንፋስን በዲሆም ዝደመቑ ዓመታት !

ህዝብን ተጋደልትን ንመጀመርታ ግዘ እንትተኣኻኸቡ ዝነበረ ስምዒት ልዕሊ እቲ ብቃላት ዝግለፅ እዩ። ቦንባታት እናዝነባ ፆታ፣ ዕድመን ሃይማኖትን እንተይፈለያ ህዝቢ ትግራይ ዝጭፍጭፋ ሄሊኮብተራት ኣብ ልዕሊ እቲ 11 ለካቲት ከኽብር ኣብ ዓዲ ሓቂ ፎጭ ዝበለ ህዝቢ ሰቲ ምስ ነስነሳ ታሕጓስ ህዝብን ተጋደልትን ሰማይ በፂሑ። መራሕቲ ህወሓት እውን ምስ ህዝቦም ዛንታ ክፀውዩን ንጉዕዞ ቀፃሊ ቃልሲ ሰላማዊ መልእኽቲ ከሕልፉን ፊትንፊት እቲ ዝተኣከበ ህዝቢ ይረኣዩ ነበሩ።

ድሕሪ ዝተወሰነ ጎይላን ሳዕስዒትን ድማ ኣቦ ወንበር ህወሓት/ኢህወደግን ፕረዚደንት ስግግር መንግስቲ ኢትዮጵያን ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ስምዒቱን ስምዒት ብፆቱን ክገልፅ ናብ መድረኽ ወፅአ። ቀፂሉ ከዓ ተጋዳላይ መለስ ብዛዕባ እተን ትማሊ ኣብ ሓውዜንን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ብሰማይ ሓዊ ዘዝነባ ብሳላ መስዋእትና ብዝተረኸበ ሰላም ድማ ሰቲ ዝንስንሳ ዘላዋ መደርኡ ጀመረ።”ኣብ ሓውዜን ሓውን ባርዕን ዝነስነሳ ሄሉኮፕተራት ኣብ ዓዲ ሓቂ ሰቲ ሰምሃል ምንስናሰን ናይ ብሓቂ ዘበን ተለዊጡ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ፤ ዘመነ ሞትን መከራን ሰጊርናዮ ከም ዘለና ዘረድእ እዩ”በለ መለስ። ዘረብኡ ቀፂሉ “ዝሓለፈ 17 ዓመት መሊስና መላሊስና ክንዝክሮ ኣለና። ምእንታ ቁስልና ክንሓክኽ ኣይኮነን፤ ቂምና ክነሓይል ኣይኮነን፤ ብዓወትና ተሓቢንና ካብ ተመኩሮና ተማሂርና ንቀፃሊ ጉዕዞና ዘላቒ ትምህርቲ ንምርካብ እዩ” ኢሉ የማነ ፀጋም ኣስተብሃለ።

ኩሉ ህዝብን ተጋዳላይን ብተመስጦ እዩ ዘድምፆ ዘሎ። ነዚ ምስ ኣረጋገፀ መሊሱ ናብ ዘረብኡ ኣተወ።”ኩሉ ታሪኽ ጅግንነት ቃልሲ 17 ዓመታት ኣብዚ ምዝርዛር ኣይከኣልን። ሓድሓደ ዓበይቲ ነጥብታት ግና ምዝካር የድሊ” ብምባል ናብ ውሽጥኻ ሰርሲሩ ዝኣትዉ መልእኽቲ ፅንዓትን ዓወትን ቀፀለ። እቲ ሓደ ዘልዐሎ ዛንታ ኩነታት ጥንካረን ዓቕልን ህዝቢ ትግራይ ምስ ድርቂ 1977 ዓ/ም ብምትሕሓዝ እዩ። ደርግን ድርቅን ኢድን ጓንትን ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ናብ መንቀራቕሮ ምስ ኣእተዉዎ፣ህወሓት ናብ ሱዳን ኣስጊሩ ብረድኤት ነቲ ፀገም ከሕልፎ ዝገበረትሉ ፍፃመ ዘይርሳዕን ዘሐብንን ታሪኽ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ህዝቢ ናብ ሱዳን ምስ ኣተወ እንተኾነ እውን እቲ ሓገዝ ቀልጢፉ ኣይተውሃበን። ተፀብዩ ዝረኸቦ እውን እኹል ኣይነበረን። ህዝቢ ትግራይ ግና ብዓቕሊ ሓሊፍዎ። መለስ እውን ነዚ እዩ ዘዘኻከረ።”… ንሱዳን እኽሊ እንተረኸብኩ ኢሉ እዩ ከይዱ። ኣብኡ ጠምዩ ዝሞተ እናቐበረ ተፀብዩ። ምስጋና ሰብኣዊ መንፈስ ንዘይተፈለዮም ደገፍትና ህዝብታትን መንግስታትን ይኹን እኽሊ መፂኡ። እኽሊ እንትመፅእ፣ እኽሊ ሓሪሙዎ ዝነበረ ህዝቢ ክመናጠል ኢሎም ተፀብዮም፤ እቲ እኽሊ ውሑድ ስለ ዝነበረ፤ ንኹሉ ዘይባፃሕ ስለ ዝነበረ” ንዓይ፣ ንዓይ ክብል እዩ ኢሎም ተፀብዮም ነይሮም። ነገር ግን ተር ኢሉ ተሰሪዑ፣ ዝረኸበ ረኺቡ ዘይረኸበ ርእሱ ኣድኒኑ እንትምለስ ሪአምዎ። ሽዑ “መን እዩ እዚ ህዝቢ እዚ? መን እዩ ብጥሜት ብጨፍጫፍ ዘይፍታሕ ህዝቢ መን እዩ’ ኢሎም” እናበለ ተጋዳላይ መለስ እንትዛረብ ኣብ ገፁ ሕራነን ኩርዓትን ይንበብ ነይሩ። ካልኦት ኣብቲ በዓል ዝነበሩ ተጋደልቲ እውን ተመሳሰሊ ስምዒት ይንበቦም። ዘይፍታሕ ፅንዓት ህዝቢ ትግራይ ሕስብ እንትብልዎስ እናግረመሎም ግዲ ኮይኑ ብኣግራሞት ርእሶም የማነ ፀጋም ዘወዛውዙ ብዙሓት እዮም ነይሮም።

ተጋዳላይ መለስ ፣ ኣብታ ንመጀመርታ ግዘ ኣብ እዋን ሰላም እትበዓል ዝነበረት 11 ለካቲት ኮይኑ ብዛዕባ ፅንዓትን መስዋእትነትን ብዛዕባ ዓወትን ሰዓራይነትን ህዝቢ ትግራይ ምዝራብ ቀፂሉ። ናብ ሱዳን ዝተሰደደ ህዝቢ ብጡሙይን ብፅምኡን ኣብ ካልኦት ተራእዩ ዘይፈልጥ ስነ ምግባር ተላቢሱ ኣብ ቅድሚ ዓለም ተምሳሌት ፅንዓት ምዃኑ ከምዘረጋገፀ ማህደር ታሪኽ እናገንፀለ ምዝራቡ ቀፂሉ። “ከምዚ ሎሚ እንተይኮነስ ለካቲት 1977 ዓ/ም እንትኽበር፣ ብዙሓት ወፃእተኛታት ነይሮም ኣብቲ ካምቦ። ንዓኣቶም 11 ለካቲት ካብ 12 ለካቲት ኣይትፍለን። ንህዝቢ ትግራይ ግና “11 ለካቲት ተራ መዓልቲ ኣይኮነትን። ስለዚ ኣብ እዋን ጥሜት ቆንጢሩ ቆንጢሩ ብዝሓብአን እኽሊ ስዋ ፀሚቑ፣ ኣብ ደምበ ስደት ሓደ መዓልቲ ሃንደበት “ሆ” ኢሉ ተላዒሉ። ሽዑ ወፃእተኛታት ተደናጊሮም። ‘እኽሊ ውሒዱና፤ ከፊኡና፣ መሪሩና ደኾን ኢሉ ተላዒሉ ይኸውን’ ኢሎም ተደናጊፆም፤ “11 ለካቲት እዩ ዘኽብር ዘሎ” ዝብል ወረ ክሳብ ዝሰምዑ። ዝኸፍአ ጥሜት እውን ንህዝቢ ትግራይ ካብ ቃልሲ ከም ዘይፈልዮ፣ ከም ዘይምብርከኽ ኣረጋጊፁ” ኢሉ ድማ የማነ ፀጋም ጠመተ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ። ሕዚ እውን ሙሉእ ቀልቢ ህዝቢ ንዘረባ ተጋዳላይ መለስ እዩ ዘዳምፅ ዘሎ። እቲ ጅግና ህዝቢ እውን መገዛ ባዕሉ ዝፍፀሞ ትብዓትን ፅንዓትን ገሪምዎ “እምበርከ ኣነ ድየ ፈፂመዮ እዚ ታሪኽ?”ኢሉ ክሳብ ዘስተንትን ንዘረባ ተጋዳላይ መለስ ብፍፁም ተመስጦን ምግራምን የዳምፆ ነበረ።

ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ምዝራብ ቀፂሉ መለስ “ህዝቢ ትግራይ ካልኣይ ዜጋ ክኸውን ኣይደልን። ርእሲ ካልኦት ክኸውን እውን ኣይምነን …” እናበለ ቃልስን ፅንዓትን ህዝቢ ትግራይ በብሓደ ምስገለፀ ዋላ እኳ ብዙሕ መስዋእትን ገልታዕታዕን፣ ብዙሕ ክሳራን ዓቐብ ቁልቁልን እንተኸፈለ ሕዚ እውን ካሕሳ እንተይተፀበየ ብርሃፁ ድኽነት ንምስዓር ክቃለስ ከም ዘለዎ ብኣፅንኦት ተዛረበ።

መደረ መለስ ዘይተንከፎ ርእሰ ጉዳይ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ፀሓይ ደርጊ ዓሪባ ከም ብሓዱሽ ፀሓይ ህዝቢ ትግራይ እንትትበርቕ ተጋድሎ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝነበሮ ብፅሒት ዝርሳዕ ኣይኮነን። ስለዝኾነ እውን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብኣንደበት መለስ ይውደሳ ነይረን።ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ህወሓት ካብታ ፈላሚት ተቓላሲት ህወሓት ዝኾነት ካሕሳ /ማርታ/ን ፈላሚት ስውእቲ ዝኾነት ኣልጋነሽ ካሕሳይን ጀሚረን ኣንፃር ደርግን ካልኦት ፀረ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ሓይልታትን ተዃሺሐንን መስተንክር ፈፂመንን እየን። ኣብ ዓዲ ዝነብራ ኣዴታት እውን ሽግ ወየንትን ካድረታትን ኮይነን ህዝቢ ናብ ቃልሲ ካብ ምልዕዓል ጀሚረን ክሳብ ምግቢ ምቕራብ ተኣምር ፈፂመን እየን”። ብምባል መለስ ተዛሪቡለን።

“ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንክልተ ሰለስተ ሰሙን ደድሕሪ ሰራዊት፣ መድፍዕን ነፋሪትን እናተጓዓዛ መስተንክር ሰሪሐን። እዚኣተን እተን ኣብ ገዛ ዝነበራ እየን። እተን ናብ በረኻ ዝወፃ ከምተን ብፆተን ፈንጂ ብእግርኽን ርገፃ ክበሃላ ከለዋ ፈንጂ ብእግረን ይፀርጋ ነይረን” … እናበለ ቀፀለ መለስ።”ሎሚ ተመሊስክን ናብቲ ማጀት ክትኣትዋ የብልክንን፤እቲ ማጀት እውን የድሊ፣ እቲ ኣደባባይ እውን የድሊ። ኩሉናትክን እዩ፤ ይግበኣክን እዩ፤ ኩሉ ይምልከተክን እዩ” ብምባል ድማ እቲ ፍርያት ቃልሰንን መስዋእተንን ዝኾነ ማዕርነተን መሊአን ክጥቀማሉ ከም ዝግባእ ሓበረ።

እቲ ኩሉ ስቓይን ጨፍጫፍን ሓሊፉ፣ እቲ ነዊሕን መሪርን ዕጥቃዊ ቓልሲ ተዛዚሙስ ህዝብን መራሕቱን ናይ ልቦም ክትንፍሱ ዕድል ረኺቦም። እቶም ኣብ ሓደ ዓዲ እናሃለዉ ብሰንኪ ፀላእቲ ማዕዶ ንማዕዶ እናተነፋፈቑ 17 ዓመታት ዝዘለቑ ነበርቲ ከተማታትን መራሕትን ተጋደልትን ኣብ ሓደ በዓል፣ ኣብ ሓደ መድረኽ ኮይኖም ከዋግዑ ጋህዲ ኮይኑ። በዚ ድማ ህዝቢ ንዘረባ መለስ ብእዝኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኹሉ ኣካላቱ እዩ ዝሰምዖ ነይሩ።

“ኣንቱም መናእሰይ”

ተጋዳላይ መለስ ዘረብኡ ናብ ምዝዛም ገፅ ምስ ኣበለ “ኣንቱም መናእሰይ” ዝብል ድምፂ ኣስምዐ። ፍልይ ዝበለ ድምፂ ነይሩ፤ ፃውዒት ዝመስል ድምፂ። ኣእዛንን ሕልናን ህዝቢ ብዝበለፀ ናብ ዘረባ ተጋዳላይ መለስ ኣነፃፀረ። ቀፀለ መለስ “… ኣብዚ ንኽትበፅሑ ኣየታትኩም ርሂፆም እዮም፤ ኣያታትኩም ደምዮም እዮም፤ ኣያታትኩም ፈቐዶ ሽንጥሮ ተሪፎም እዮም፤ ኣያታትኩም ኣዕፅምቶም ፈቖዶ ጎቦ ዘሪኦም እዮም” ምስ በለ ንድሕሪት ብሓሳብ ተመሊሱ ዘስተንትን ዘሎ ይመስል ነበረ። የማነ ፀጋም ቆላሕላሕ ኢሉ ድማ ዘረብኡ ቀፀለ “… እዘን ኣዕፅምቲ ከይትረግፅወን፤ ከይተራኽስወን፤ ትግራይ ክትለምዕ እያ ብዝብል እየን ተዘሪአን። እቲ ኩነታት ምስተፈጥረ ኣያታትኩም ከይትጠልሙ። ለየትን ቀትርን ፀዓሩ፤ ዝኸኣልኩም ተምሃሩ። ወዘንዘን ኣብ ዝኾነ መንእሰይ ክህሉ የብሉን። ወዘንዘን ኢሎም ኣይኮኑን ኣያታትኩም ኣብዚ ኣብፂሐምኹም” ድማ በለ። ከምኡ እናበለ እውን መልእኽቲ ሓደራ ኣመሓላለፈ።

እወ!። ቀዳማይ ዓመት 11 ለካቲት 1968 ዓ/ም ኣብ ዴማ እንትኽበር መናእሰይ ናብ ቃልሲ ስለ ዝወሓዙ ብመስዋእቶም ደርግ ዝድምስስሉ ኣንፈት ተሓንፂፁ። በዚ ድማ ኣብቲ ዘበን ፀላም ተኣኻኺቦም ነቲ በዓል ዘብዓሉ ተጋደልቲ ንመስዋእቲ ቃል ኣትዮም።ስርዓት ደርግ ደምሲሶም ህዝቦም ናብ ዘበነ ራህዋን ሰላምን ከሰጋግሩ ነዊሕ ኣሚቶም ተማኺሮም።

መለስ ንመናእሰይ ካብ ዘሕለፎ ዘመን ዘይስዕሮ መልእኽቲ “እቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ኣያታትኩም ከይትጠልሙ” እትብል ሙሉእ ሓሳብ መዚዝና ንርአ። እዚ ዝበለ ካብ ዓለምለኸ ተመኩሮታት ቃልሲ ብምብጋስ እዩ። በቲ ዝተኸፈለ መሪር ዋጋ ሰላም፣ ራህዋን ልምዓትን ምስተረኸበ፣ ሃፍትን ማቻን ምስተጠረየ ነቲ ናብኡ ዘብፀሐ ታሪኽ ወለድኻ ምርሳዕ የጋጥም እዩ።ነቲ ሕሉፍ ምርሳዕን ነቶም ሓደጋታት እቲ ህልው ኩነታት ኣቃሊልካ ምርኣይን የጋጥም እዩ። እዚ እንትኸውን ከምቲ ሕዚ እንዕዘቦ ዘለና ነቲ ኩነታት ተበሊፆም ፀረ ሰላም ሓይልታት መሊሶም ርእሶም ዘቕንዕሉ ኩነታት ይፍጠር እዩ። እዚኣ ከይትኹውን እዩ ድማ መለስ “ሓደራ” ዝበለ።ስለዚ ሕዚ እውን እቲ ኩነታት ምስተፈጠረ ኣያታትና ምጥላም ኣየድልን ጥራሕ ዘይኮነስ ለይትን ቀትርን ብንቕሓት ምክትታል ዝጠልብ እውን እዩ፡፡

ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ፣ ኣብ ዓዲ ሓቂ፣ ቀትሪ ምድሪ፣ ብኣሽሓት ዝቑፀር ህዝቢ ኣብ ጎልጎል ፎጭ ኢሉ ብዘይስግኣት የዳምፅ። ተጋዳላይ መለስ እውን ካብ መዓሙቕ ልቡ ዝመንጨወ ሓሳቡ ብዘይምንም ስግኣት ይዛረብ። ከምተን ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝነበራ በዓላት 11 ለካቲት ነፈርቲ ደርግ ከይመፃ እናሰጋእኻ ምብዓል እማን ነበረያ ነበረ ኮይኑ። ኣብ ደባይ ውግእ ብሕብሕቢኢተይ እትብዓል ዝነበረት 11 ለካቲት ኣብ ኣደባባይ እትበዓለሉ ምዕራፍ ተበሲሩ። ለካቲት ካብ ደባይ ክሳብ ኣደባባይ ዝብል ርእሲ ፅሑፍና እውን እዚ ንምምልኻት ዝመረፅናዮ እዩ።

Featured

A delegation of charities led by the UN Coordinator in Ethiopia, Dr. Catherine Sozi, is visiting Mekelle today.

A delegation of charities led by the UN Coordinator in Ethiopia, Dr. Catherine Sozi, is visiting Mekelle today.

The delegation, which included officials from OCHA and the World Health Organization (WHO) Ethiopia, visited the displaced people in Kuha.

He also discussed with the bureau officials the comprehensive devastation in the state of education, health, agriculture and others in Tigray.

በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስተባባሪ ዶክተር ካትሪን ሶዚ የተመራ የበጎ አድራጎት ድርጅት ልዑክ ዛሬ መቀሌ ከተማን እየጎበኘ ነው።

የኦ.ሲ.ኤ እና የዓለም ጤና ድርጅት (WHO) የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን ያካተተው የልዑካን ቡድን በኩሃ የተፈናቀሉ ዜጎችን ጎብኝቷል።

በትምህርት፣ በጤና፣ በግብርናና በመሳሰሉት በትግራይ ያለውን አጠቃላይ ውድመት ከቢሮው ኃላፊዎች ጋር ተወያይተዋል።

ኣብ ኢትዮጵያ ብኣተሓባባሪት ውድብ ሕቡራት ሃገረት ዶ/ር ካትሪን ሶዚ ዝተመርሑ ጉጅለ ምግባረ ሰናይ ትካላት ሎምዓንቲ ኣብ መቐለ ዑደት የካይድ ኣሎ ።

ሓለፍቲ ኦቻን ውድብ ጥዕና ዓለምን ጨንፈር ኢትዮጵያ ዝሓወሰ እቲ ጉጅለ ካብ ዓፋር ዝተፈናቐሉ ኣብ ኩሓ ንዝርከቡ ወገናት ዑደት ገይሩ።

ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩነታት ትምህርቲ፤ጥዕና፤ሕርሻን ካልኦትን ዝበፅሐ ኩለመዳያዊ ብርሰታት ምስ ሓለፍቲ ቢሮ ዝዘተየ እንትኸውን ኣድላዪ ዝበሃል ድጋፍ ከምዝገብሩ ‘ውን ገሊፆም ኣለዉ።

#ሃፍቶም ሃይለ

Featured

Commercial Bank of Ethiopia branches in #Mekelle are open this morning!

Commercial Bank of Ethiopia branches in #Mekelle are open this morning! In today’s service delivery, the national banking process is being followed but there is no separate withdrawal limit (you withdraw exactly the amount you are allowed to withdraw in other parts of Ethiopia).

There are not a few people who are waiting for help while they have money in the bank and it is a great relief!

By Dawit Kebede

Featured

ውሳነ መንበረ ሰላማ ቤተ ክህነት ትግራይ!!

ውሳነ መንበረ ሰላማ ቤተ ክህነት ትግራይ!!

ካብ ዕለት 29 ክሳብ 30 ጥሪ 2015 ዓ ም ናይ ትግራይ ሊቃነ ጳጳሳት ን ፈፀምቲ ስራሕ መንበረ ሰላማ ቤተ ክህነት ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ሓባራዊ ኣኼባ ንህልውናንን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝተመስረተ መንበረ ሰላማ ካሳቴ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ትግራይ ሐዚ እውን ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከየእተና ምስ ሊቃውንትናን መላእ ህዝቢናን እናተዛተና አጠናኪርና ክንቅፅለሉ ኢና።

አብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን እትርከቡ መላእ ህዝቢ ትግራይን ፈተውቲ ህዝብናን ንመንበረ ሰላማ ብገንዘብ ብናውቲ ይኩን ሞራል ክትሕጉዝና ይግባእ።

ወልደምህረት ገዛኢ

Featured

ሓይልታት ፅንተት ኣብ ልዕሊ ኣብያተ እምነት ትግራይን ሰዓብተንን ከበድቲ ግፍዕታት፣ ጉሕለት ንብረትን ከምዝፈፀሙን ይፍፅሙ ከምዘለዉን ተሓቢሩ።

ሓይልታት ፅንተት ኣብ ልዕሊ ኣብያተ እምነት ትግራይን ሰዓብተንን ከበድቲ ግፍዕታት፣ ጉሕለት ንብረትን ከምዝፈፀሙን ይፍፅሙ ከምዘለዉን ተሓቢሩ።

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ገዳም ዋልድባ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ኣብያተ እምነትን ሰዓብቶምን ብሓይልታት ፅንተት ዓብይ ዕንወትን ጉሕለትን ከምዝበፅሖም መርበብ ሓበሬታ ትግራይ ኦንላይን ኣቃሊሑ።

ብዘይካ እዚ ካብተን ኣብያተ እምነት ልዕሊ ሰለስተ ሽሕ መፃሕፍቲ ብራና ፣ልዕሊ ሰለስተ ሚኢቲ ካብ ወርቂ ዝተሰርሑ ሰናቲም ፣ኢሉ እውን ብርክት ዝበሉ ብሩራትን ካልኦትን ብሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ከምዝተጓሓሉ እቲ መርበብ ሓበሬታ ፀብፂቡ።

ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ኣብያተ እምነትን ሳዓብተንን ብዞም ሓይልታት ፅንተት ከበድቲ ግፍዕታት ከምዝተፈፀሙን ይፍፀሙ ከምዘለዉን ዝሓበረ መርበብ ሓበሬታ ትግራይ ኦንላይን ፣ኾነ ተባሂሉ ዕንወትን ጉሕለትን ይፍፀም ከምዘሎ እውን እዩ ዝገለፀ።

እዞም ሓይልታት ፅንተት ሕዚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ ኾይኖም መዓልታዊ ግፍዕታት ይፍፅሙ ከምዘለዉን ብመሰረት እቲ ስምምዕ ሰላም ካብ መሬት ትግራይ ጠቕሊሎም ንክወፅኡን ህዝቢ ትግራይ ተደጋጋሚ ፃውዒት የቕርብ ኣሎ።

Featured

ልኡኽ ሰላም መንግስቲ ትግራይ ኣብ ቐረባ አዋን ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ፌደራል ዘካይዶ ዘተን ምርዳድእን እቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ንቅድሚት ንምውሳድ ዕድል ዝተፈጠረሉ ምንባሩ መራሒ ጉጅለ ልኡኽ ሰላም ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም።

ልኡኽ ሰላም መንግስቲ ትግራይ ኣብ ቐረባ አዋን ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ፌደራል ዘካይዶ ዘተን ምርዳድእን እቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ንቅድሚት ንምውሳድ ዕድል ዝተፈጠረሉ ምንባሩ መራሒ ጉጅለ ልኡኽ ሰላም ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም።

ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ን ጋዜጠኛታት አብ ዝሃብዎ መግለፂ ከም ዝበልዎ ኣብቲ መድረኽ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተተግበረሉን ገለ ዘይተፈፀሙ ተግባራትን ከምዝተዘተየሎም ዝገለፀ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቲ ስምምዕ ብሙሉእነት ብምትግባር ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ስቓይን መከራን ንምንጋፍ መንግስቲ ትግራይ ብዝለዓለ ሓላፍነት ይሰርሕ ከምዘሎ ድማ ተዛሪቦም።

ኣብቲ መድረኽ ምስ ምኽፋት መሰረታዊ ኣገልግሎታት፣ ምውፃእ ወረርቲ ሓይልታት ምምላስ ዝተመዛበለ ህዝብን ካልኦት ዓበይቲ ዛዕባታትን ከምዝተልዓሉ ዝገለፀ ኣይተ ጌታቸው እዞም ጉዳያት ብህፁፅ ንምትግባር ቐፀልትን ተኸታተልትን ርክባትን መድረኻትን ከምዝጠልቡ ድማ ሓቢሮም።

ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ መግለፂ ኣብ ሬድዬን ቴሌቪዥን ድወትን ካልኦት ኣማራፅታትን ማሕበራዊ ሚድያታትና ክቐርብ እዪ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም።

ወልዳይ ግርማይ

Featured

ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ጨንፈር ስያትል መበል 48 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ኣኽቢሮም ።

ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ጨንፈር ስያትል መበል 48 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ኣኽቢሮም ።

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተጋሩ ነበርቲ ስያትልን ከባቢኣን ደገፍቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን 11 ለካቲት እንትነኽብር በቢ መድረኹ ዝገጥሙና ፈተናታት ብሓድነትን ዕቑር ተሞኩሮ ቃልስናን በዲህና ክንወፅእ ቃልና ነሐድሰሉ እዩ ምስ በሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ መድረኽ ሰለማዊ ፓለቲካዊ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ህዝብናን መንግስትናን ኮይና ንተግባራውነት ስምምዕ ሰላም እጃምና ክነወፊ ኢና ኢሎም ።

እቶም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣምባሳደራት ትግራይ ኮይኖም ኣብ ቃልሲ ዝፀንሑ ተጋሩ ተቐማጦ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ እውን መሪሕ እጃሞም ከምዝዋፅኡ ገሊፆም ።

ኣብቲ መድረኽ ‘ ብዙም’ መልእኽቲ ዘሕለፈ ኣባል ማእኸላይ ህወሓት ብፃይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረሂወት እንኳዕ ኣብፀሐኩም ምስበለ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ህዝብና ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝፈፀሞ ቃልሲ ብምንኣድ ኣብዚ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ እውን ቃልሱ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ፀዊዑ።

መበል 48 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ልደት ህወሓትን “11 ለካቲት መሰረት ፅንዓትናን ውሑስ መፃኢናን !” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ምኽባር ይርከብ ።
@Tplf

Featured

ብመሰረት ኣብ መንጐ መንግስታት ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ስቪል ምምሕዳር ዞባታት ትግራይ ናብ ቦትኦም ናይ ምምላስ ከይዲ ከምዝተጀመረ ተሓቢሩ።

ብመሰረት ኣብ መንጐ መንግስታት ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ስቪል ምምሕዳር ዞባታት ትግራይ ናብ ቦትኦም ናይ ምምላስ ከይዲ ከምዝተጀመረ ተሓቢሩ።

ብመሰረት እቲ ውሳነ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእኸል ናይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ስቪል ምምሕዳራትን ኣካላት ፀጥታን ናብ ቦትኦም ምምላስ ጀሚሮም ኣለዉ።

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ እውን ተመሳሳሊ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ከምዘሎ ምንጭታት ድምፂ ወያነ ኣረጋጊፆም።
ብመሰረት ኣብ ፕረቶርያ ዝተኻየደ ስምሞዕ ሕገ መንግስታዊ ልኣላውነት ትግራይ ምሉአ ብ ምሉአ ክኽበር ይድንግግ ።

ይኹን አምበር ሕዚ እውን ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ኣብ ዞባታት ደቡብ ፡ ምዕራብን ፡ ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ብምህላዎም፣ ካብ መሬት ትግራይ ጠቕሊሎም ንክወፁን ብሚልዮናት ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ንክምለሱን ሕገ መንግስታዊ ልኣላዊ ትግራይ ክኽበር ዝምልከቶም ኣካላት ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ህዝቢን መንግስትን ትግራይ ተደጋጋሚ ፃውዒት ኣብ ምቕራብ ይርከቡ ።

Featured

The leader of the Tigray negotiating team, Getachew Reda, said that the implementation of the peace agreement between the governments of Tigray and Ethiopia was reviewed at Halala Chela.

The leader of the Tigray negotiating team, Getachew Reda, said that the implementation of the peace agreement between the governments of Tigray and Ethiopia was reviewed at Halala Chela.
The forum, which was attended by Prime Minister Abiy Ahmed, said the implementation of the peace agreement reached in Pretoria , was reviewed.
In an interview with Ethiopian TV, Getachew said the transition initiated in Tigray will be carried out based on the political aspirations of the people of Tigray.
Ambassador Redwan Hussein, the federal government negotiator, said the talks are being conducted in a manner that strengthens fraternal relations.

የትግራይ ተደራዳሪ ቡድን መሪ አቶ ጌታቸው ረዳ እንዳሉት በትግራይና በኢትዮጵያ መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት አፈፃፀም በሃላላ ፍተሻ ተገምግሟል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሳተፉበት የውይይት መድረክ በፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት አፈፃፀም መገምገሙን ገልጿል።
አቶ ጌታቸው ከኢትዮጵያ ቲቪ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በትግራይ የተጀመረው ሽግግር በትግራይ ህዝብ የፖለቲካ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ነው ብለዋል።
የፌደራል መንግስት ተደራዳሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እንደተናገሩት ውይይቱ የወንድማማችነትን ግንኙነት በሚያጠናክር መልኩ እየተካሄደ ነው።

ኣብ ሃላላ ኬላ ፣ኣብ መንጎ መንግስታት ትግራይን ኢትዮጵያን ኣፋፃፅማ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ገምጋም ከም ዝተሳለጠ ፣መራሒ ጉጅለ ተደራደርቲ ትግራይ ኣይተ ጌታቸዉ ረዳ ገሊፆም።
ኣብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተረኸብሉ መድረክ፣ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ፣ ኣፈፃፅማ እቲ ስምምዕ ከምዝተገምገመ እዮም ሓቢሮም።
ብተወሳኪ ኣይተ ጌታቸዉ ምስ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድዋ ቃለ-መሕትት፣ ፓለቲካዊ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ መሰረት ብምግባር ፣ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ስግግር ከምዝፍፀም ተዛሪቦም።
ተደራዳሪ መንግስቲ ፌደራል ዝኮኑ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ፣ከይዲ እቲ ዘተ ሕዉነታዊ ርክብ ብዘጠናኽር ኣግባብ ይፍፀም ከምዘሎ እዮም ገሊፆም።

Featured

ንዓመታት ኣብ ፀልማት ዝፀንሐት ትግራይ ኣብ ቐራባ እዋን ምስ ዓለም ምርኻብ ዋላ እንተጀመረት ሕዚ እውን ብዙሕ ከምዝተርፍ ኣክሰስ ናው ዝተብሃለ መርበብ ሓበሬታ ፀብፂቡ።

ንዓመታት ኣብ ፀልማት ዝፀንሐት ትግራይ ኣብ ቐራባ እዋን ምስ ዓለም ምርኻብ ዋላ እንተጀመረት ሕዚ እውን ብዙሕ ከምዝተርፍ ኣክሰስ ናው ዝተብሃለ መርበብ ሓበሬታ ፀብፂቡ።

ቅድሚ ኽልተ ዓመታት እቲ ኲናት ምውልዑ ስዒበየ ዝተቋረፀ ግልጋሎት ኢንተርኔትን ቴሌኮሙዩኒኬሽንን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀሙ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ክጋደዱን ዝኸፍአ ሓደጋ ህልውና ከጋጥምን ምኽንያት ኮይኑ ከምዝፀንሐ ኣመልኪቱ።

ብርክት ዝበለ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ግልጋሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ከምዘይረክብ ዝሓበረ መርበብ ሓበሬታ ኣክሰስ ናው ውሱን ግልጋሎት ዝረክብ ህዝቢ እውን ብሰንኪ ድኹምን ውሱን ፍጥነትን እቲ ግልጋሎት ኣብ ሓያል ፃዕሪ ከምዝርከብን ምሉእ ምምሕያሽ ንክግበረሉ ከምዝግባእን ኣገንዚቡ።

ግልጋሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ ትግራይ ምጅማሩ ዋላ እንተተገለፀ ኣዝዩ ድሑርን ፅልውኡ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ዝሽፍን ከምዝኾነ እቲ ፀብፃብ ዕላዊ ገይሩ።

ውሱናት ዳያስፖራ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩን ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ምስ ስድረኦም ፈተውቶምን ተራኺቦም ዝተሓዋወሱ ስምዒት ሓጎስን ሓዘንን ዋላ እንተገሊፁ ብኣንፃሩ ዛጊድ ምስ ስድረኦም ፈተውቶምን ዘይተራኸቡ ወገናት ድማ ኣብ ተስፋን ስግኣትን ወዲቖም ይፅበዩ ምህላዎም ገሊፁ።

ኣብ ትግራይ ንነዊሕ እዋን ዝተዓፀወ ግልጋሎት ኢንተርኔት ንፁር ሓደጋ ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ዘመልከተ መርበብ ሓበሬታ ኣክሰስ ናው ኩሎም መሰረታዊ ግልጋሎታት ብምዕፃው ገበን ኲናትን ገበን ኣንፃር ሰብኣውነትን ክፍፅሙ ምኽንያት ከምዝኾነ እዩ ኣስሚርሉ።

Featured

The Ethiopian Council of Civil Societies (ECCI) has announced that it will work with government and non-governmental organizations to alleviate the humanitarian crisis in Tigray

The Ethiopian Council of Civil Societies (ECCI) has announced that it will work with government and non-governmental organizations to alleviate the humanitarian crisis in Tigray.

The Council of Ethiopian Civil Societies (ECCI) has held discussions with Tigray CSOs to help alleviate the problems on the ground after visiting the IDP centers.

Director of the Tigray Civil Society Board, Tesfaye G/Her, on his part, called on civil society organizations to play their role in alleviating the vast problems of the people of Tigray.

According to Haftom Gebreyohannes, the President of the Ethiopian Civil Society Council, Nigusu Leggese, said they will work with governmental and non-governmental organizations to alleviate the humanitarian crisis they witnessed on the ground.
# Haftom Gebreyohannes

ኣብ ትግራይ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቕልውላው ንምቅላል ምስ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ብምትሕብባር እጃሙ ከምዝዋፃእ ቤት ምኽሪ ትካላት ሲቪክ ማሕበራት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።

ቤት ምኽሪ ስቪክ ማሕበራት ኢትዮጵያ ምስ ስቪክ ማሕበራት ትግራይ ዘተ ዘሳለጠ እንትኸውን ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ዑደት ድሕሪ ምስላጥ ኣብ ባይታ ዘሎ ፀገም ንምቅላል ዝሕግዝ ምዃኑ ዋና ዳይሬክተር ቤት ምኽሪ ትካላት ስቪክ ማሕበራት ኢትዮጵያ ኣይተ ሄኖክ መለስ ተዛሪቦም።

ዳይሬክተር ቦርድ ስቪክ ማሕበራት ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ገ/ሄር ብወገኖም ስቪክ ማሕበራት ኢትዮጵያ መጠነ ሰፊሕ ፀገም ህዝቢ ትገራይ ኣብ ምቅላል ስቪክ ማሕበራት ግቡኦም ክዋፅኡ ፀዊዖም።

ከም ፀብፃብ መሳርሕትና ሃፍቶም ገብረዮሃንስ ኣብ ባይታ ዝረኣይዎ ሰብኣዊ ቕልውላው ንምቅላል ምስ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ክንሰርሕ ኢና ዝበሉ ድማ ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ ስቪክ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣይተ ንጉሱ ለገሰ እዮም።
# ሃፍቶም ገብረዮሃንስ

Featured

Derartu, the people and government of Tigray acknowledge her work by standing by Tigrayan athletes when they are in trouble because of their identity

ደራርቱ፣ ተጋሩ ኣትሌታት ብመንነቶም ምክንያት ኣብ ፀገም ኣብ ዝወደቕሉ እዋን ኣብ ጎኖም ብምኳን ንዓወት ክበቕዑ ዝሰረሐቶ ስራሕ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣፍልጦ ይህብሉ

-ፕረዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

መቐለ፡2ጥሪ2015 ዓ/ም (ድወት) ረዳት ኮሙሽነር ደራርቱ ተጋሩ ኣትሌታት ብመንነቶም ምክንያት ኣብ ፀገም ኣብ ዝወደቕሉ እዋን ኣብ ጎኖም ብምኳን ንዓወት ክበቕዑ ዝሰረሐቶ ስራሕ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣፍልጦ ከም ዝህቦ ፕረዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ገሊፆም።

ብኣትሌት ደራርቱ ቱሉ ዝተመረሐ ጉጅለ ሉኡኽ ፈደረሽን ኣትለቲክስ ኢትዮዽያ ምስ ፕረዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ዘትዮ ኣሎ።

ደራርቱ ካብ ፈለማ እዋን እቲ ኹነታት ጀሚሩ ኣብ ጎኒ ሰላም ደዉ ብምባል ሰላማዊ ፍታሕ ትድግፍ ከምዝነበረት ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል፣ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ካብ ፈለምኡ ንሰላም ዝነበሮምን ዘለዎምን መትከል ዘይልወጥ ከምዝኾነ ገሊፆም።

ዶክተር ደብረፅዮን ፣ ህዝቢ ትግራይ ሐዚዉን ንስለ ሰላም ረዚን ዋጋ ይኸፍል ኣሎ ብምባል፣ ወረርቲህዝቢ ትግራይ ይጭፍጭፉ ምህላዎም ሓቢሮም።

#ሙሉብርሃን ግደይ

Featured

ደራርቱ፣

ደራርቱ፣ ተጋሩ ኣትሌታት ብመንነቶም ምክንያት ኣብ ፀገም ኣብ ዝወደቕሉ እዋን ኣብ ጎኖም ብምኳን ንዓወት ክበቕዑ ዝሰረሐቶ ስራሕ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣፍልጦ ይህብሉ

-ፕረዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

መቐለ፡2ጥሪ2015 ዓ/ም (ድወት) ረዳት ኮሙሽነር ደራርቱ ተጋሩ ኣትሌታት ብመንነቶም ምክንያት ኣብ ፀገም ኣብ ዝወደቕሉ እዋን ኣብ ጎኖም ብምኳን ንዓወት ክበቕዑ ዝሰረሐቶ ስራሕ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣፍልጦ ከም ዝህቦ ፕረዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ገሊፆም።

ብኣትሌት ደራርቱ ቱሉ ዝተመረሐ ጉጅለ ሉኡኽ ፈደረሽን ኣትለቲክስ ኢትዮዽያ ምስ ፕረዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ዘትዮ ኣሎ።

ደራርቱ ካብ ፈለማ እዋን እቲ ኹነታት ጀሚሩ ኣብ ጎኒ ሰላም ደዉ ብምባል ሰላማዊ ፍታሕ ትድግፍ ከምዝነበረት ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል፣ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ካብ ፈለምኡ ንሰላም ዝነበሮምን ዘለዎምን መትከል ዘይልወጥ ከምዝኾነ ገሊፆም።

ዶክተር ደብረፅዮን ፣ ህዝቢ ትግራይ ሐዚዉን ንስለ ሰላም ረዚን ዋጋ ይኸፍል ኣሎ ብምባል፣ ወረርቲህዝቢ ትግራይ ይጭፍጭፉ ምህላዎም ሓቢሮም።

#ሙሉብርሃን ግደይ

Featured

“Dr. Debretsion Gebremichael, the athlete, Derartu Tulu, is grateful to the people and government of Tigray for being able to support the athletes of Tigray when they have problems because of their identity.

አትሌት ደራርቱ ቱሉ የትግራይ ተወላጅ አትሌቶች በማንነታቸው ምክንያት ችግር ባጋጠማቸው ጊዜ ካጠገባቸው በመሆን የችግራቸውን ተካፋይ ከመሆን አልፋ ያጋጠማቸውን ችግር በመፍታት አትሌቶቻችን ለድል ማብቃት በመቻልዋ በትግራይ ህዝብ እና መንግስት ትመሰገናለች” ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚኬኤል

በአትሌት ደራርቱ ቱሉ የተመራው የኢትዮጵያ አትሌትክስ ፌደረሽን ልኡክ እና አትሌቶች ከትግራይ ፕረዚዳንት ዶክተር ደብረፅዮን ጋር ውይይት አድርገዋል።

ደራርቱ ከመጀመርያውም ጀምሮ ብዙ ሰው በሸሸበት ጌዜ ግልፅ የሰላም አቋም በመያዝ ሁኔታው በሰላም እንዲፈታ ከፍተኛ ጥረት ስታደርግ መጥታለች ያሉት ዶክተር ደብረፅዬን አትሌት ደራርቱ ቱሉ የትግራይ ተወላጅ አትሌቶች በማንነታቸው ምክንያት ችግር ባጋጠማቸው ጊዜ ካጠገባቸው በመሆን የችግራቸውን ተካፋይ ከመሆን አልፋ ያጋጠማቸውን ችግር በመፍታት አትሌቶቻችን ለድል ማብቃት በመቻልዋ በትግራይ ህዝብ እና መንግስት ትመሰገናለች ብሏል።

የትግራይ ህዝብ እና መንግስትም ከመጀመርያ ጀምረው ስለ ሰላም ከፍተኛ ዋጋ ከፍለናል አሁንም ህዝባችን በውጭ ወረራሪ ሃይሎች እየተጨፈጨፈም የሰላም አቋማችን የፀና ነው…ሰላሙ አሁንም አጠናክረን እቀጥልበታለን በማለት ተናግሯል።

ሙሉብርሃን ግደይ

Featured

Abiy Ahmed Ali is saying that the people will support us for wars and conflicts. He said that those who support us to fight fo

Abiy Ahmed Ali is saying that the people will support us for wars and conflicts. He said that those who support us to fight for war are our enemies who want to benefit from our destruction. We do not need those who support us for war and we do not need help. He responded to the people of Ethiopia who supported and applauded Abiy Ahmed’s government.

Abiy Ahmed Ali is saying that the people will support us for wars and conflicts. He said that those who support us to fight for war are our enemies who want to benefit from our destruction. We do not need those who support us for war and we do not need help. He responded to the people of Ethiopia who supported and applauded Abiy Ahmed’s government.

Featured

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ዛሬ ለአለም አቀፉ የምርመራ ኮሚሽን እና ለቡድኑ በጀት ለመመደብ ድምጽ ሰጥቷል።

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ዛሬ ለአለም አቀፉ የምርመራ ኮሚሽን እና ለቡድኑ በጀት ለመመደብ ድምጽ ሰጥቷል።

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ዛሬ ለአለም አቀፉ የምርመራ ኮሚሽን እና ለቡድኑ በጀት ለመመደብ ድምጽ ሰጥቷል።

Featured

Former Kenyan President and member of the African Union (AU) negotiating team Uhuru Kenyatta has said that the peace agreement reached between the governments of Tigray and Ethiopia is being implemented.

Former Kenyan President and member of the African Union (AU) negotiating team Uhuru Kenyatta has said that the peace agreement reached between the governments of Tigray and Ethiopia is being implemented.

Uhuru Kenyatta made the remarks while addressing the launch of a team to monitor the implementation of the peace agreement.

A committee set up to monitor the implementation of the peace agreement reached between the Tigray and Ethiopian army commanders in Kenya has conducted its first task in Agula to inspect the heavy weapons of the Tigray army at the HED center

Featured

Former Kenyan President and member of the African Union (AU) negotiating team Uhuru Kenyatta has said that the peace agreement reached between the governments of Tigray and Ethiopia is being implemented.

Former Kenyan President and member of the African Union (AU) negotiating team Uhuru Kenyatta has said that the peace agreement reached between the governments of Tigray and Ethiopia is being implemented.

Uhuru Kenyatta made the remarks while addressing the launch of a team to monitor the implementation of the peace agreement.

A committee set up to monitor the implementation of the peace agreement reached between the Tigray and Ethiopian army commanders in Kenya has conducted its first task in Agula to inspect the heavy weapons of the Tigray army at the HED center . Senior members of the negotiating team, including former Kenyan President Uhuru Kenyatta, former Nigerian President and African Union Special Envoy to the Horn of Africa, Olisogo and Obasanjo, arrived in Mekelle today.

As part of the continuation of the agreement talks held in South Africa and Kenya, the governments of Tigray and Ethiopia will hold talks in Mekelle to observe the progress of the agreement in person.

Senior members of the negotiating team, including former Kenyan President Uhuru Kenyatta, former Nigerian President and African Union Special Envoy to the Horn of Africa, Olisogo and Obasanjo, arrived in Mekelle today.

As part of the continuation of the agreement talks held in South Africa and Kenya, the governments of Tigray and Ethiopia will hold talks in Mekelle to observe the progress of the agreement in person.

Former Kenyan President and member of the African Union (AU) negotiating team Uhuru Kenyatta has said that the peace agreement reached between the governments of Tigray and Ethiopia is being implemented.

Uhuru Kenyatta made the remarks while addressing the launch of a team to monitor the implementation of the peace agreement.

A committee set up to monitor the implementation of the peace agreement reached between the Tigray and Ethiopian army commanders in Kenya has conducted its first task in Agula to inspect the heavy weapons of the Tigray army at the HED center . Senior members of the negotiating team, including former Kenyan President Uhuru Kenyatta, former Nigerian President and African Union Special Envoy to the Horn of Africa, Olisogo and Obasanjo, arrived in Mekelle today.

As part of the continuation of the agreement talks held in South Africa and Kenya, the governments of Tigray and Ethiopia will hold talks in Mekelle to observe the progress of the agreement in person.

Featured

Senior members of the negotiating team, including former Kenyan President Uhuru Kenyatta, former Nigerian President and African Union Special Envoy to the Horn of Africa, Olisogo and Obasanjo, arrived in Mekelle today.

As part of the continuation of the agreement talks held in South Africa and Kenya, the governments of Tigray and Ethiopia will hold talks in Mekelle to observe the progress of the agreement in person.

Senior members of the negotiating team, including former Kenyan President Uhuru Kenyatta, former Nigerian President and African Union Special Envoy to the Horn of Africa, Olisogo and Obasanjo, arrived in Mekelle today.

As part of the continuation of the agreement talks held in South Africa and Kenya, the governments of Tigray and Ethiopia will hold talks in Mekelle to observe the progress of the agreement in person.